ایستگاه – مقام ایران ایمیل آشنایی برنامه

ایستگاه – مقام: ایران ایمیل آشنایی برنامه استخدام برنامه نویسی آگهی استخدام استخدام برنامه نویس

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تدابیر پیش اانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد

معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور به بیان تدابیر پیشاانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد پرداخت.

تدابیر پیش اانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد

تدابیر پیش اانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد

عبارات مهم : اینترنت

معاون سیاسی دفتر رییس جمهور به بیان تدابیر پیشاانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد پرداخت.

به گزارش ایسنا، حمید ابوطالبی منشتر شدن مطلبی در توئیتر، این تدابیر را به شرح زیر برشمرده است:

تدابیر پیش اانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد

۱- دولت تدبیر و امید با گسترش وسیع اینترنت تا دورترین شهرها و روستاها جهت نخستین بار همکاری ملی را از طریق توسعه فضای مجازی، همگانی کرد؛

۲- دراین راستا، همه ملت باشبکه مجازی به هم وصل شده، وانتخابات از ارائه یکطرفه نظرات کاندیداها به بررسی و نقد همگانی کاندیداها کشیده شده است است؛

معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور به بیان تدابیر پیشاانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد پرداخت.

۳- درواقع، مردم درجامعه ومنزل خودوباحضوردر اینترنت دست به تبادل نظر و گزینش می زنند؛ این گامی تعیین کننده در گزینش برتر به خاص رییس جمهوری است؛

۴- دراین مسیرجدید، گزینش کردن ویا نکردن و برگزیدن ویا برنگزیدن، مردمی شده؛ وجریان تبلیغات یکسویه، به بررسی وتبادل نظرویژه ودقیق تبدیل می گردد؛

۵- پیروزی سخن حق ودوری ازشعاروعوام فریبی، ودرواقع روی گرداندن ازتحمیل، حاصل حضورومشارکت ملی درعرصه انتخابات وتبادل نظروارتباط وتبادل خبر است؛

تدابیر پیش اانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد

۶- کاندیداها باید قدر این اتفاق عظیم را بدانند؛ زیراهدیه بزرگی به آنان است تابتوانندبه جهت عدم استقبال مردم، حداقل بااینستاگرام و…خودرامعرفی کنند.

۷- این شاخصه درانتخابات، یک وقت ملی هست؛ که باید: قدرآن دانست؛ برآن استوارایستاد؛ ومردم رابه انسجام، وحدت وهمدلی، وانتخاب آگاهانه فراخواند؛

معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور به بیان تدابیر پیشاانتخاباتی دولت جهت انتخابات آزاد پرداخت.

۸- این اقدام اساسی دولت تدبیروامیدبرای درست برگزیدن ودقیق گزینش کردن است وتداوم آن لازم: بعد دوباره ایران؛ تدبیر؛ امیدوپیشرفت راانتخاب می کنیم.

واژه های کلیدی: اینترنت | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs